Servidor rdp no Debian e no MakuluLinux

Escritorio remoto a un Debian desde outro Linux ou desde un Windows
 

 

 

En primeiro lugar instalamos e desinstalarmos o xrdp, para amañar que o xrdp arranque como un servizo:

sudo apt-get install xrdp

sudo apt-get remove xrdp

 

Podémonos valer do seguinte script

#!/bin/bash
#
apt-get remove xrdp
apt-get purge xrdp
rm -R ~/xrdp
apt-get install -y git make cmake

sudo apt-get build-dep xserver-xorg-core
apt-get install -y libssl-dev libpam0g-dev libjpeg-dev libx11-dev libxfixes-dev flex bison libxml2-dev intltool xsltproc xutils-dev python-libxml2 xutils libpulse-dev
apt-get install -y libfuse-dev libfreerdp-dev

# Get packages
apt-get install -y libx11-dev libxfixes-dev libssl-dev libpam0g-dev libtool libjpeg-dev flex bison gettext autoconf libxml-parser-perl libfuse-dev xsltproc libxrandr-dev  python-libxml2 nasm xserver-xorg-dev fuse

cd ~/
#clone repo
#git clone https://github.com/neutrinolabs/xrdp.git
git clone git://github.com/FreeRDP/xrdp.git
cd ~/xrdp
git submodule init
git submodule update

#lib  RFXcodec
cd ~/xrdp/librfxcodec
make
cd ..

#rdp module for xorg
cd ~/xrdp/xorgxrdp/
./bootstrap
./configure
make
sudo make install

#xrdp itself
cd ~/xrdp
./bootstrap
./configure --prefix=/usr/local --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --enable-fuse --enable-rfxcodec
make
sudo make install

#generate keys:
sudo xrdp-keygen  xrdp auto 2048

cp /etc/xrdp/xrdp.sh /etc/init.d/
update-rc.d xrdp.sh defaults
service xrdp start
 
Seguidamente instalamos o x11rdp sobre o xa instalado. Entramos na carpeta xorg/X11R7.6 que están dentro da carpeta xrdp que descargamos no paso anterior, e executamos o seguinte. A primera orde tarda uns 20 minutos.
 
cd ~/xrdp/xorg/X11R7.6
./buildx.sh /opt/X11rdp  
ln -s /opt/X11rdp/bin/X11rdp /usr/local/bin/X11rdp
cp /etc/xrdp/xrdp.sh /etc/init.d/

Ademais debemos de configurar os ficheiros /etc/xrdp/sesman.ini e /etc/xrdp/xrdp.ini

gedit /etc/xrdp/sesman.ini, engadindo ao apartado [X11rdp] o param6=-once, que é un parámetro para que o xrdp non consuma recursos unha vez que se pecha a sesión (Axuda de Nilesh Govindrajan)

[X11rdp]
param1=-bs
param2=-ac
param3=-nolisten
param4=tcp
param5=-uds
param6=-once

 gedit /etc/xrdp/xrdp.ini, cambiando max_bpp e new_cursors

max_bpp=24

new_cursors=no

Cando  un usuario se conecta ao servidor compartindo unha carpeta do cliente co servidor, o usuario non poderá abrilos ficheiros da carpeta "thinclient-drives" se non pertence ao grupo fuse.